ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ jdbYG မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ jdbYGတြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

jdbYGေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

jdbYG ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ jdbYG သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 jdbYGတြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကjdbYGမွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။jdbYGမွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 jdbYGမွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုjdbYGမွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 jdbYGမွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု jdbYGမွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ jdbYG မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုjdbYGမွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုjdbYGမွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို jdbYG ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 jdbYGမွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကjdbYGမွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုjdbYGမွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကjdbYGမွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 jdbYGမွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 jdbYGဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္jdbYGမွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္


Facebook Like & Share ပ႐ိုမိုးရွင္း

မန္ဘာအားလုံးအတြက္ ေငြသြင္းစရာမလိုပဲ အခမဲ့ ၁ ေသာင္က်ပ္ရယူႏိုင္မည့္အစီအစဥ္

 

အခမဲ့ေဘာနပ္ ႀကိမ္ႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ဂိမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြ
၁၀၀ မွတ္ (၁၀,၀၀၀ က်ပ္ ) ၂,၀၀၀ ရွမ္းကိုးမီး + JDB ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

🎰 ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာအားလုံးရယူႏိုင္ပါသည္  ။

🎰 jdbYG တြင္ အေကာင့္ဖြင့္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္ 

🎰 အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုအေလ်ာက္ႏႈတ္ယူပါမည္ 

🎰 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူရန္ jdbYG ဝန္ေဆာင္မႈထံသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပါ 

လုပ္ေဆာင္ရန္

jdbYGPage အား Like လုပ္ထားရပါမည္ ။

✅  Like and share အတြက္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ပို႔စ္အား မိမိ၏ Facebook ပ႐ိုဖိုင္ေပၚတြင္ Public ျဖင့္သူငယ္ခ်င္း 5 ေယာက္ အား Tags တြဲ၍ Share ေပးရပါမည္  ။

✅ ထိုသို႔ Share ထားေသာပုံအား screen shot ႐ိုက္ၿပီး မူလ ပို႔စ္ေအာက္တြင္ comment ေပးရပါမည္ 

✅ ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား ပါဝင္ရန္ Facebook အေကာင့္တြင္ Friend အနဲဆုံး ၅၀၀ အထက္ရွိရမည္ 

✅ ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈတစုံတရာရွိပါက jdbYG ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္ 


ရွမ္းကိုးမီး၊ ငါး ၊စေလာ့ 400% ပ႐ိုမိုးရွင္း ၊

 
1,000က်ပ္  ျဖင့္စတင္ကစားပါ

ဘယ္မွာမွမရႏိုင္တဲ့‌
400%  ေငြသြင္းပ႐ိုမိုးရွင္

သြင္းေငြ

ေဘာနပ္

ႀကိမ္ႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္

ဂိမ္းသတ္မွတ္ခ်က္

အမ်ားဆံုးထုတ္ေငြ

10

40 မွတ္

1000

စေလာ့ဂိမ္း + ရွမ္း

200 မွတ္

30

120 မွတ္

3000

စေလာ့ဂိမ္း + ရွမ္း

200 မွတ္


စည္းကမ္းခ်က္မ်ား


✨ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား မန္ဘာအားလုံးရယူႏိုင္ပါသည္။

✨ ကစားလို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့ JDB Slot & Fish ,  CQ9 Slot , FC Slot & Fish , RSG Slot & Fish , JILI Slot ( Dragon Treasure  မွလြဲ၍ ) & Fish ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းကိုးမီး မွဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။

✨ အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွ အလိုအေလ်ာက္ႏႈတ္ယူပါမည္။

ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူရန္ jdbYG ဝန္ေဆာင္မႈထံသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပါ။

✨ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုလုံးအား မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ JILI SLOT ( Dragon Treasure ) ဂိမ္းကစား၍မရပါ
    အကယ္၍ Dragon Treasure ဂိမ္းအားကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ‌ ‌‌ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္အရင္းမွတ္သာလွ်င္ထုတ္ေပးပါမည္။ 🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️

ရွယ္တန္တဲ့ 2 ဆ ပ႐ိုမိုးရွင္း

သြင္းေငြ

ေဘာနပ္

ျကိမ္နွုန္းသတ္မွတ္ခ်က္

ဂိမ္းကန့္သတ္ခ်က္

အမ်ားဆံုးထုတ္ေငြ

50

100 မွတ္

3,000

စေလာ့ + ရွမ္းကိုးမီး

300 မွတ္

100

200 မွတ္

6,000

စေလာ့ + ရွမ္းကိုးမီး

300 မွတ္


စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

✨ ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား မန္ဘာအားလုံးရယူႏိုင္ပါသည္။

✨ ကစားလို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့ာ JDB Slot & Fish ,  CQ9 Slot , FC Slot & Fish , RSG Slot & Fish , JILI Slot ( Dragon Treasure  မွလြဲ၍& Fish ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းကိုးမီ မွဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။

✨ အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွ အလိုအေလ်ာက္ႏႈတ္ယူပါမည္။

✨ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူရန္ jdbYG ဝန္ေဆာင္မႈထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

✨ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုလုံးအား မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာခံစားခြင့္ရွိပါသည္။


🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ JILI SLOT ( Dragon Treasure ) ဂိမ္းကစား၍မရပါ
    အကယ္၍ Dragon Treasure ဂိမ္းအားကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ‌ ‌‌ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္အရင္းမွတ္သာလွ်င္ထုတ္ေပးပါမည္ 🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️

ေန႔တိုင္းေဆာ့ ေန႔တိုင္းယူ...
  နဲနဲေဆာ့ မ်ားမ်ားထုတ္...

   5,000 က်ပ္ / 10,000 က်ပ္/ 30,000 က်ပ္ / 50,000 က်ပ္  ေငြသြင္းသူတိုင္း
သြင္းေငြရဲ့ 10 % 
ပ႐ိုမိုးရွင္း

ထုတ္ေငြကန္႔သတ္ခ်က္မရွိထုတ္နုိင္သည္...

သြင္းေငြ

ေဘာနပ္

ၾကိမ္ႏွုန္းသတ္မွတ္ခ်က္

မွတ္ခ်က္

ထုတ္နိုင္သည့္ပမာဏ

50 5 မွတ္ 110 စေလာ့ + ရွမ္းကိုးမီး  ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ
100 10 မွတ္ 220 စေလာ့ + ရွမ္းကိုးမီး  ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ
300 30 မွတ္ 660 စေလာ့ + ရွမ္းကိုးမီး  ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ
500 50 မွတ္ 1100 စေလာ့ + ရွမ္းကိုးမီး  ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ


စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

📢ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား မန္ဘာအားလုံးရယူႏိုင္ပါသည္ ။

📢 ကစားလို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့ JDB Slot & Fish ,  CQ9 Slot , FC Slot & Fish , RSG Slot & Fish , JILI Slot ( Dragon Treasure  မွလြဲ၍& Fish ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းကိုးမီ မွဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္ ။

📢 ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား ကစားမွတ္ျပည့္မွီပါက အကန္႔သတ္မရွိထုတ္ယူႏိုင္သည္ ။

📢 ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈတစုံတရာရွိပါက jdbYG ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္ ။

🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ JILI SLOT ( Dragon Treasure ) ဂိမ္းကစား၍မရပါ
    အကယ္၍ Dragon Treasure ဂိမ္းအားကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ‌ ‌‌ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္အရင္းမွတ္သာလွ်င္ထုတ္ေပးပါမည္။ 🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️

စေလာ့ + ရွမ္းကိုးမီး

အေဆာ့ၾကမ္းသူေတြအတြက္ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း
သြင္းေငြ 1 သိန္ မွ 30 သိန္ အထိ 10% ပ႐ိုမိုးရွင္း

ထုတ္ေငြကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ


သြင္းေငြ  ေဘာနပ္ ၾကိမ္ႏွုန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ဂိမ္းကန့္သတ္ခ်က္ ထုတ္နိုင္သည့္ပမာဏ

1 သိန္းႏွင့္အထက္

10%

သြင္းေငြ + ေဘာနပ္၏ 2 ဆ

စေလာ့ + ငါးပစ္ဂိမ္း

ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ

 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

📢 ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား မန္ဘာအားလုံးရယူႏိုင္ပါသည္ ။

📢 ကစားလို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့ JDB Slot & Fish ,  CQ9 Slot , FC Slot & Fish , RSG Slot & Fish , JILI Slot ( Dragon Treasure  မွလြဲ၍& Fish တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

📢 ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား ကစားမွတ္ျပည့္မွီပါက အကန္႔သတ္မရွိ ထုတ္ယူႏိုင္သည္ ။

📢 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူရန္ jdbYG ဝန္ေဆာင္မႈထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ ။



🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ JILI SLOT ( Dragon Treasure ) ဂိမ္းကစား၍မရပါ
    အကယ္၍ Dragon Treasure ဂိမ္းအားကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ‌ ‌‌ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္အရင္းမွတ္သာလွ်င္ထုတ္ေပးပါမည္။ 🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️

ရႈံးမွာမပူနဲ႔ ေဆာ့သာေဆာ့ YG Return ရွိတယ္

အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း 7 ရက္တာစုစုေပါင္းအရႈံး၏ 10%  ျပန္အမ္းျခင္းအစီအစဥ္

 
( အားကစားႏွင့္လိုက္ဖ္ကာစီႏိုသာအက်ဳံးဝင္သည္ )

အက်ဳံးဝင္ေသာဂိမ္းမ်ား

SEXY / EVO / AG / SBOBET / UG SPORT

ျပန္အမ္းေငြ

1 ေသာင္းက်ပ္မွ 10 သိန္းအထိ

ျပန္အမ္းမည့္ရာခိုင္ႏႈန္း

တပတ္တာ အရႈံး၏ 10 %

ကစားႏိုင္ေသာဂိမ္း

ထီမွလြဲ၍ က်န္ဂိမ္းအားလုံး

ႀကိမ္ႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္

ျပန္အမ္းမွတ္၏ 5

ထုတ္နိုင္သည့္ပမာဏ

ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ

⚽️ ဤ ပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ 2021-11-30 ( 17:10:57 တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္ )မွစ၍ အက်ဳံးဝင္ပါသည္ ။ 

⚽️ ေဘာလုံးႏွင့္ လိုက္ဖ္ကာစီႏို ကစားသူမ်ားအတြက္ အရႈံး၏ 10 %  အပတ္စဥ္ရယူပါ ။ 

⚽️ တပတ္အတြင္း 1 သိန္းႏွင့္အထက္ ရႈံးသူမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္သည္ ၊ အမ်ားဆုံးျပန္အမ္းေငြ 10 သိန္ ျဖစ္သည္  ။

⚽️ ရယူမည့္အေကာင့္သည္ တပတ္တာသြင္းေငြ၏ 3 ဆ ကစားမွတ္(ႀကိမ္ေရ / တန္းအိုဗာ) ရွိရမည္ ။

⚽️ ရရွိေသာ ျပန္အမ္းေငြအား ထီမွလြဲၿပီး ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္သည္ ၊ ျပန္အမ္းေငြ၏ 5 ဆ ကစားၿပီးလွ်င္  အကန႔္အသတ္မရွိ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။

⚽️ ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား 7ရက္တစ္ႀကိမ္  တြက္ခ်က္ေပးပါမည္ ။ ရယူလိုပါက အပတ္စဥ္စေနေန႔ နံနက္ 6 နာရီမွ ည 11 နာရီအတြင္း jdbYG ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ ကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္ရယူႏိုင္ပါသည္ ။

⚽️ ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈတစုံတရာရွိလာပါက jdbYG ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းအား customer ကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္ရယူရမည္ 


🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ JILI SLOT ( Dragon Treasure ) ဂိမ္းကစား၍မရပါ
    အကယ္၍ Dragon Treasure ဂိမ္းအားကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ‌ ‌‌ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္အရင္းမွတ္သာလွ်င္ထုတ္ေပးပါမည္။ 🤵🏻‍♀️🤵🏻‍♀️

👑မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မိတ္ဆက္ျခင္းပရိုမိုးရွင္း👑

ဤပရိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္သည္ 27/3/2021 ရက္ေန့ ( 00:00 တရုတ္စံေတာ္ခ်ိန္ ) မွစ၍ စတင္အက်ံူး၀င္သည္ 🎁

1. မန္ဘာသစ္ဖြင့္သူမ်ား၏ မိတ္ဆက္ေပးသူဂိမ္းအေကာင့္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးေသာမန္ဘာ၀င္၏ ဂိမး္အေကာင့္ျဖည့္ရမည္။(ထည့္သြင္းအတည္ျပဳျပီးပါက ထပ္မံေျပာင္းလဲ၍မရေတာ့ပါ)

2. ၄င္းပရိုမိုးရွင္းစတင္ခ်ိန္မွစ၍ အေကာင့္သစ္ဖြင့္သည့္ မန္ဘာဝင္တိုင္းကိုမန္ဘာအသစ္ဟု သတ္မွတ္သည္။(၄င္းေရွ ့မွဖြင့္ထားေသာ မန္ဘာမ်ားမပါဝင္ပါ)
3. ၄င္းပရိုမိုးရွင္း၏Coin in တြက္ခ်က္ရာတြင္ JDB ( Slot & Fish), CQ9 ( Slot & Fish),  FC ( Slot & Fish ) , Sexy baccarat , AG , UG Sport ( TBS )ႏွင့္ SBO Sport တို့၏ Coin in မ်ားကိုသာတြက္ခ်က္မည္။
4. မိတ္ဆက္ေပးေသာ မန္ဘာဝင္အသစ္မွရရွိေသာ cash back 0.25% commission အတိုင္း မိတ္ဆက္သူမွ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

5.ပရိုမိုးရွင္းကို 7ရက္တစ္ျကိမ္ လစဥ္4ျကိမ္ တြက္ခ်က္ေပးသည္။ဆုေငြမ်ားကုိ အပတ္စဥ္ ေသာျကာေန ့တိုင္းတြင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလဲြ 16:00:00တြင္ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။

6. ၄င္းပရိုမိုးရွင္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္အနိမ္ ့ဆံုးရယူသည့္ဆုေငြမွာ 50 မွတ္(မန္ဘာသစ္၏ကစားမွတ္Total coin in 20000)ျဖစ္ျပီး၊ သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ေသာမန္ဘာမ်ားကိုဆုမ်ားေပးပို ့မည္မဟုတ္ပါ။ ပထမအၾကိမ္တြင္ အမွတ္မျပည့္မွီေသာမန္ဘာသစ္၏ coin in မ်ားကိုဒုတိယအၾကိမ္တြင္ ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာျပဇယား။     ။

မန္ဘာအသစ္

စုစုေပါင္းကစားမွတ္
(JDB,CQ9, FC ,AG & Sexy Baccarat )

ရာခိုင္ႏူန္း

မိတ္ဆက္သူဘက္
မွရမည့္အမွတ္

မွတ္ခ်က္

A

20000

0.25%

50

(ကစားရန္မလို)ခ်က္ခ်င္းအမွတ္ထုတ္ႏိူင္သည္။

B

19000

0.25%

47.5

သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ပါ။(ဆုေငြမ်ားမရယူႏိုင္ပါ။)



***ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေန႔ရက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္အစီစဥ္  0.8% ေန႔စဥ္အထူးေကာ္မရွင္ ***

🎉🎉ယခုလိုခက္ခဲေသာအခ်ိန္မ်ားမွာ JDBYG ကိုအစဥ္တစိုက္အားေပးလာေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားကို ယခင္ 0.4 ႏွင့္ 0.5 မွ 0.8% သို႔   တိုးျမႇင့္‌ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ 🎁🎁


* 18.3.2021 စ၍ ေန့စဥ္ျပန္ေပးမယ့္ အထူးပရုိမိုးရွင္း *

 

1. JDBYG ၏ မန္ဘာဝင္တိုင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။

2.JDB ,  CQ9 , FC တို့မွ စေလာ့ဂိမ္းႏွင့္ ငါးပစ္ဂိမ္းမ်ား၊Sexy baccarat ၊ AG  ၊ UG Sport ( TBS )ႏွင့္ SBO Sport တို့မွရိုးရိုးသြင္းေငြ၏ coin in သာတြက္ခ်က္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ပရုိမိုးရွင္း coin in မ်ားကို ထည့္တြက္ခ်က္မည္ မဟုတ္ပါ

3.JDB ( Slot & Fish), CQ9 ( Slot & Fish),  FC ( Slot & Fish ) , Sexy baccarat , AG , UG Sport ( TBS )ႏွင့္ SBO Sport ဂိမ္းမ်ားကို  0.8% Commission  တြက္ခ်က္ေပးပါမည္။

4. 18/03/2021 ရက္ေန့မွစတင္၍ ....ေန့စဥ္ကစားေသာၾကိမ္ေရမွ ရရွိေသာေကာ္မရွင္မွတ္မ်ားကို  ေနာက္ေန့ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ 16:00 နာရီတြင္ထည့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

5. ၎ပ႐ိုမိုးရွင္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အနိမ့္ဆုံးရယူသည့္ဆုေငြမွာ 50 မွတ္  မန္ဘာဝင္၏ကစားမွတ္မွာ  ( JDB ,  CQ9 , FC တို႔မွ စေလာ့ဂိမ္း၊ငါးပစ္ဂိမ္း, AG , Sexy baccarat , UG Sport ( TBS )ႏွင့္ SBO Sportဂိမ္းမ်ားအတြက္ Total coin in  6,250 )သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မိမိတို႔ ဂိမ္းအေကာင့္ျဖင့္မ်ားမ်ားေဆာ့၍ ေန႔စဥ္ေကာ္မရွင္မ်ားရယူႏိုင္ပါၿပီ။ သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ေသာမန္ဘာမ်ားသို႔ဆုမ်ားေပးပို႔မည္မဟုတ္ပါ။ ပထမအႀကိမ္အမွတ္မျပည့္ေသာ coin in မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။ အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။


**** ဤပရိုမိုးရွင္းအား  JDBYG မွအ
ခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္****

🏆Slot Tournament Promotion (Daily,Weekly,Monthly)🏆

1.သြင္းေငြႏွင့္ေဆာ့ထားေသာ Spin ( သို ့) Free Spin တစ္ခ်က္တြင္အမွတ္ 4,000 (ေငြပမာဏ 400,000 က ်ပ္ ) ႏွင့္အထက္အႏိုင္ရရွိမွသာ Money ဆုတြင္စာရင္း၀င္ပါမည္။

2. Promotion အမွတ္နွင့္ေဆာ့ထားေသာ Spin သို ့မဟုတ္ Free Spin မ်ားကုိ ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။(ေငြသြင္းေဆာ့ျပီး အနိုင္ရရွိမွသာ အက်ံဴး၀င္ပါမည္)

3.ဆုအမွတ္မ်ားကို  coin in (1)ဆ ၿပည့္ေအာင္ေဆာ့ျပီးမွ ထုတ္ယူနုိင္မည္ ၿဖစ္သည္။

4.
ဆုရရွိသည့္အမွတ္မ်ားကို Slot & Fish - JILI ( Crazy Hunter မွလြဲ၍ ) ဂိမ္းမ်ားသာကစားရပါမည္ ။ သတ္မွတ္မထားေသာဂိမ္းမ်ားကိုကစား၍ အႏိုင္ရရွိလာေသာအမွတ္မ်ားကို အမွတ္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

 

                         Ranking

Bonus

တစ္ေန ့တာဆုရွင္

ပထမဆု

1,200(120,000MMK)

ဒုတိယဆု

     800(80,000MMK)

တတိယဆု

     400(40,000MMK)

တစ္ပတ္တာဆုရွင္ 
(တစ္ပတ္တာ အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူ 2ဦး)

ပထမဆု

2,400(240,000MMK)

ဒုတိယဆု

1,200(120,000MMK)

တစ္လတာဆုရွင္

တစ္ေန ့တာဆု အမ်ားဆံုးရသူ

6,000(600,000MMK)      

*** ဤပရိုမိုးရွင္းကို JDBYG မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

ပရို္မိုးရွင္းမယူခင္ ပရိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုဖတ္ေပးၾကပါရန္

သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

⛔️ JDBYG သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ Livechat (သို႔) Viber official channel သာရွိပါသည္ ။ Viber ဖုန္းနံပါတ္မွာလည္း  09 777 400 832 တစ္ခုတည္းသာရွိပါသည္ ။

⛔️မသမာသူတစ္စုမွ Facebook ႏွင့္ Viber တို႔တြင္ JDBYG အေယာင္ေဆာင္ကာ မွတ္ပံုတင္ေတာင္းခံၿခင္း ၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္းခံၿခင္း ၊ အေကာင့္ေပးကာ ေငြသြင္းခိုင္းၿခင္း မ်ား ၿဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္

⛔️ ထို႔ေၾကာင့္ JDBYG မွသတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္ေနရာမ်ားမွသာဆက္သြယ္ၾကပါရန္ႏွင့္ အၿခားေနရာမွဆက္သြယ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ၿပႆနာမ်ားကို လံုးဝ တာဝန္ယူေၿဖရွင္း ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသတိေပးႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္ ။ 

⛔️
 ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားရွင့္ ဂိမ္းမွႏိုင္မွတ္ 5,000 မွတ္ႏွင့္ အထက္အႏိုင္ရရွိပါက ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ခ်ိန္က ခ်ိတ္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဖုန္းဆက္၍ ဂိမ္းအေကာင့္ပိုင္ရွင္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳပါမည္ (သို႔မဟုတ္ ) ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ထားေသာဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္  JDBYG ၏  Viber သို႔ဆက္သြယ္၍ အမွတ္ထုတ္ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရပါမည္ ။

လူလိမ္ Viber ႏွင့္ Facebook page မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပေပးသြားပါမည္

Facebook : https://www.facebook.com/JDBYG-108634537196545/

လူလိမ္ Viber နံပါတ္ : 09977091126

လူလိမ္ Viber နံပါတ္ : 09696568384

လူလိမ္ Viber နံပါတ္ : 09263702794


 

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ေဒါင္းလုဒ္


IOS - Installation

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ျပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ screen ကိုေလွ်ာ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Android - Installation

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ ညာဘက္မီႏူးကိုေရြးခ်ယ္ပါ

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ