ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ jdbYG မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ jdbYGတြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

jdbYGေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

jdbYG ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ jdbYG သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 jdbYGတြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကjdbYGမွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။jdbYGမွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 jdbYGမွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုjdbYGမွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 jdbYGမွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု jdbYGမွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ jdbYG မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုjdbYGမွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုjdbYGမွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို jdbYG ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 jdbYGမွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကjdbYGမွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုjdbYGမွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကjdbYGမွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 jdbYGမွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 jdbYGဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္jdbYGမွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္


🌟🌟🌟 ခ်က္ခ်င္းႏိူင္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္လို႔ရတဲ့အတြက္ မန္ဘာတိုင္း ရယူလိုက္ပါ 🌟🌟🌟

သြင္းေငြ
( အမွတ္ )

ေဘာနပ္
( အမွတ္ )

( သြင္းေငြ + ေဘာနပ္ ) ႏိုင္မွတ္  

ဂိမ္းကန႔္သတ္ခ်က္
JDBYG ဂိမ္းအားလုံး
YGGဂိမ္းမွလႊဲ၍

ထုတ္နိုင္သည့္ ပမာဏ
( အမွတ္ )

100 100  x 12 စေလာ့ + ငါးပစ္ဂိမ္း  3,000 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

📌📌 ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ စုစုေပါင္2,600 မွတ္ျပည့္မွသာလွ်င္အမ်ားဆုံး  3,000 မွတ္ထိထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္ 📌📌
📢 📢 ယခု ပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ 2022-09-20 { တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္ ( 12:30:00 AM ) }မွစ၍ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ခံစားခြင့္ရမည္။  

Mobile Pay (KBZ Pay , Wave Money , Mytel Pay and OK$ ) အေကာင့္မ်ားအသုံးျပဳပါက Level 2 အေကာင့္မ်ားသာ ျဖစ္ရပါမည္။   

Level 1 အေကာင့္ျဖစ္ပါက ‌ေငြထုတ္စာရင္းတင္ၿပီး 24 နာရီအတြင္းဆက္သြယ္ေပးရပါမည္။

✨ ကစားလို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့  JDBYG ( Slot & Fish ) မွဂိမ္းအားလုံး (မွတ္ခ်က္ -YGG ဂိမ္းမွလြဲ၍ ) ကစားႏိုင္ပါသည္။

✨ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ JILI SLOT Dragon Treasure & JILI Table ဂိမ္းကစား၍မရပါ။
     အကယ္၍ JILI SLOT Dragon Treasure & JILI Table ဂိမ္းအားကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက
 ‌    ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္ အရင္းမွတ္ သာလွ်င္ထုတ္ေပးပါမည္။ 

✨ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ Free Spin ကိုၿပီးဆုံးေအာင္မကစားပဲ ပ႐ိုမိုးရွင္း End ၿပီးမွ Free Spin ႏွင့္ ကစားထားေသာအမွတ္မ်ား ( သို႔ )
     ငါးဂိမ္းမ်ားတြင္ Collect ထားေသာ အမွတ္မ်ားအား‌ ေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

 ေလာ့အင္ၿပီးပါက ဂိမ္းအေကာင့္ဘယ္ဘက္ရွိ "ပရိုမိုးရွင္း" ကုိႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ ပရိုမိုးရွင္းပံုကိုရွာျပီး "JOIN" ကိုႏိွပ္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။

✨ ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈတစုံတရာရွိပါက JDBYG ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

🚧⚠️ကန႔္သတ္ပမာဏထက္ပိုေသာ အမွတ္မ်ားကို System မွ ေအာ္တိုႏႈတ္ယူပါမယ္ေနာ္⚠️🚧


🚨🚨🚨 ဤပရိုမိုးရွင္းကို JDBYG မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ 🚨🚨🚨

 

🌟🌟🌟 မန္ဘာသစ္ႀကိဳဆို ေဘာနပ္ 300%🌟🌟🌟
  

သြင္းေငြ
( အမွတ္ )

ေဘာနပ္
( အမွတ္ )

ႀကိမ္ႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္

ဂိမ္းကန့္သတ္ခ်က္

ထုတ္နိုင္သည့္ ပမာဏ
( အမွတ္ )

100 300  x30 စေလာ့+ငါးပစ္ဂိမ္း 600  
200  600 x25 စေလာ့+ငါးပစ္ဂိမ္း 1,500 

 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္ ႏွစ္မ်ိဳးအနက္မွ တစ္မ်ိဳးသာခံစားခြင့္ရွိသည္။

Mobile Pay KBZ Pay , Wave Money , Mytel Pay and  OK$ ) အေကာင့္မ်ားအသုံးျပဳပါက Level 2 အေကာင့္မ်ားသာ ျဖစ္ရပါမည္။   

Level 1 အေကာင့္ျဖစ္ပါက ‌ေငြထုတ္စာရင္းတင္ၿပီး 24 နာရီအတြင္းဆက္သြယ္ေပးရပါမည္။

✨ ကစားလို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့ JDB Slot & Fish , FC Slot & Fish ႏွင့္ YB Slot & Fish မွဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။

✨ ‌ပ႐ိုမိုးရွင္းယူမည္ဆိုပါက JDBYG customer service သို႔ဆက္သြယ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

✨ ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈတစုံတရာရွိပါက JDBYG ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္ ။

🚧⚠️ကန႔္သတ္ပမာဏထက္ပိုေသာ အမွတ္မ်ားကို System မွ ေအာ္တိုႏႈတ္ယူပါမယ္ေနာ္⚠️🚧

🚨🚨🚨 ဤပရိုမိုးရွင္းကို JDBYG မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ 🚨🚨🚨

 

🌟🌟🌟 ေန႔စဥ္ ေဘာနပ္ 100%🌟🌟🌟

 

သြင္းေငြ
( အမွတ္ )

ေဘာနပ္
( အမွတ္ )

ႀကိမ္ႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္

ဂိမ္းကန့္သတ္ခ်က္

ထုတ္နိုင္သည့္ ပမာဏ
( အမွတ္ )

300  300  x15 စေလာ့+ငါးပစ္ဂိမ္း 1,200 

 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

မန္ဘာတိုင္း တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ရယူႏိူင္ပါသည္။ ( 24နာရီတစ္ႀကိမ္ )

✨ Mobile Pay KBZ Pay , Wave Money , Mytel Pay and  OK$ ) အေကာင့္မ်ားအသုံးျပဳပါက Level 2 အေကာင့္မ်ားသာ ျဖစ္ရပါမည္။

Level 1 အေကာင့္ျဖစ္ပါက ‌ေငြထုတ္စာရင္းတင္ၿပီး 24 နာရီအတြင္းဆက္သြယ္ေပးရပါမည္။ 

✨ ကစားလို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့ JDB Slot & Fish , FC Slot & Fish ႏွင့္ YB Slot & Fish မွဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။

✨ ‌ေလာ့အင္ၿပီးပါက ဂိမ္းအေကာင့္ဘယ္ဘက္ရွိ " ပ႐ိုမိုးရွင္း "ကိုႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ပ႐ိုမိုးရွင္းပုံကိုရွာၿပီး "JOIN" ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။

✨ ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈတစုံတရာရွိပါက JDBYG ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

🚧⚠️ကန႔္သတ္ပမာဏထက္ပိုေသာ အမွတ္မ်ားကို System မွ ေအာ္တိုႏႈတ္ယူပါမယ္ေနာ္⚠️🚧

🚨🚨🚨 ဤပရိုမိုးရွင္းကို JDBYG မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ 🚨🚨🚨

💸💸💸အကန႔္အသတ္မရွိ
          ေငြထုတ္ႏိုင္တဲ့

              30% ပ႐ိုမိုးရွင္💸💸💸

 

သြင္းေငြ
( အမွတ္ )

ေဘာနပ္
( အမွတ္ )

ႀကိမ္ႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္

ဂိမ္းကန့္သတ္ခ်က္

ထုတ္နိုင္သည့္ ပမာဏ
( အမွတ္ )

200  60  x15 စေလာ့+ငါးပစ္ဂိမ္း ကန႔္သတ္ခ်က္မရွိ

 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 ယခု ပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ 2022-09-20 {  တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္ ( 11:30:00 AM ) }မွစ၍ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
 

မန္ဘာတိုင္း တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္ခံစားခြင့္ရမည္
( 24နာရီတစ္ႀကိမ္ )

✨  Mobile Pay ( KBZ Pay , Wave Money , Mytel Pay and OK$ ) အေကာင့္မ်ားအသုံးျပဳပါက Level 2 အေကာင့္မ်ားသာ ျဖစ္ရပါမည္။ 

✨  Level 1 အေကာင့္ျဖစ္ပါက ‌ေငြထုတ္စာရင္းတင္ၿပီး 24 နာရီအတြင္းဆက္သြယ္ေပးရပါမည္။

✨ ကစားလို႔ရမယ့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့ JDB Slot & Fish , FC Slot & Fish & YB Slot & Fish  ႏွင့္ JILI Slot & JILI Fish  မွဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။

✨ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ JILI SLOT Dragon Treasure & JILI Table ဂိမ္းကစား၍မရပါ။
     အကယ္၍ JILI SLOT Dragon Treasure & JILI Table ဂိမ္းအားကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက
 ‌    ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္ အရင္းမွတ္ သာလွ်င္ထုတ္ေပးပါမည္။ 

✨ ‌ေလာ့အင္ၿပီးပါက ဂိမ္းအေကာင့္ဘယ္ဘက္ရွိ "ပ႐ိုမိုးရွင္" ကိုႏွိပ္ကာ မိမိယူလိုသည့္ပ႐ိုမိုးရွင္းပုံကိုရွာၿပီး "JOIN" ကိုႏွိပ္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။

✨ ပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈတစုံတရာရွိပါက JDBYG ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္ ။

🚨🚨🚨 ဤပရိုမိုးရွင္းကို JDBYG မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ 🚨🚨🚨

 

🏅🏅🏅  ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေန႔ရက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ဖို႔
        ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္အစီစဥ္
  0.8% ေန႔စဥ္အထူးေကာ္မရွင္
  🏅🏅🏅

1. JDBYG ၏ မန္ဘာဝင္တိုင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။

2. ( JDBYG ရွိဂိမ္းအားလုံး ) မွ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြ၏ coin in သာတြက္ခ်က္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပ႐ိုမိုးရွင္း coin in မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္ မဟုတ္ပါ။

3.  JDBYG ရွိဂိမ္းအားလုံးမွ  ႀကိမ္ေရမ်ားကို  0.8% Commission တြက္ခ်က္ေပးပါမည္။

4. 21.09.2022 ရက္ေန႔မွစတင္၍ ....ေန႔စဥ္ကစားေသာႀကိမ္ေရမွ ရရွိေသာေကာ္မရွင္မွတ္မ်ားကို ေနာက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ 16:00  နာရီတြင္ထည့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

5. ၎ပ႐ိုမိုးရွင္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အနိမ့္ဆုံးရယူသည့္ဆုေငြမွာ 50 မွတ္ မန္ဘာဝင္၏ကစားမွတ္မွာ ( JDBYG ဂိမ္းအားလုံး၏ Total coin in 6,250 )သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မိမိတို ဂိမ္းအေကာင့္ျဖင့္မ်ားမ်ားေဆာ့၍ ေန႔စဥ္ေကာ္မရွင္မ်ားရယူႏိုင္ပါၿပီ။ သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ေသာမန္ဘာမ်ားသိုဆုမ်ားေပးပိုမည္မဟုတ္ပါ။ ပထမအႀကိမ္အမွတ္မျပည့္ေသာ coin in မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။ အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

*** ဤပရိုမိုးရွင္းကို JDBYG မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ***

🏆Slot Tournament Promotion (Daily,Weekly,Monthly)🏆

1.သြင္းေငြႏွင့္ေဆာ့ထားေသာ Spin ( သို ့) Free Spin တစ္ခ်က္တြင္အမွတ္ 4,000 (ေငြပမာဏ 400,000 က ်ပ္ ) ႏွင့္အထက္အႏိုင္ရရွိမွသာ Money ဆုတြင္စာရင္း၀င္ပါမည္။

2. Promotion အမွတ္နွင့္ေဆာ့ထားေသာ Spin သို ့မဟုတ္ Free Spin မ်ားကုိ ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။(ေငြသြင္းေဆာ့ျပီး အနိုင္ရရွိမွသာ အက်ံဴး၀င္ပါမည္)

3.ဆုအမွတ္မ်ားကို  coin in (1)ဆ ၿပည့္ေအာင္ေဆာ့ျပီးမွ ထုတ္ယူနုိင္မည္ ၿဖစ္သည္။

4.
ဆုရရွိသည့္အမွတ္မ်ားကို Slot & Fish - JILI ( Crazy Hunter မွလြဲ၍ ) ဂိမ္းမ်ားသာကစားရပါမည္ ။ သတ္မွတ္မထားေသာဂိမ္းမ်ားကိုကစား၍ အႏိုင္ရရွိလာေသာအမွတ္မ်ားကို အမွတ္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

 

                         Ranking

Bonus

တစ္ေန ့တာဆုရွင္

ပထမဆု

1,200(120,000MMK)

ဒုတိယဆု

     800(80,000MMK)

တတိယဆု

     400(40,000MMK)

တစ္ပတ္တာဆုရွင္ 
(တစ္ပတ္တာ အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူ 2ဦး)

ပထမဆု

2,400(240,000MMK)

ဒုတိယဆု

1,200(120,000MMK)

တစ္လတာဆုရွင္

တစ္ေန ့တာဆု အမ်ားဆံုးရသူ

  6,000(600,000MMK)      

🚨🚨🚨 ဤပရိုမိုးရွင္းကို JDBYG မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ 🚨🚨🚨

👑🎉သူငယ္ခ်င္းေတြကို မိတ္ဆက္ေပးၿပီး 10% ေကာ္မရွင္ ခံစားလိုက္ပ🎉👑

🎁✨ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ 01/08/2022 ရက္ေန႔ ( 00:00 တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္ ) မွစ၍ စတင္အက်ဴံးဝင္သည္။✨🎁

1. မန္ဘာသစ္ဖြင့္သူမ်ား၏ မိတ္ဆက္ေပးသူဂိမ္းအေကာင့္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးေသာမန္ဘာဝင္၏ ဂိမ္းအေကာင့္ျဖည့္ရမည္။(ထည့္သြင္းအတည္ျပဳၿပီးပါက ထပ္မံေျပာင္းလဲ၍မရေတာ့ပါ)(မွတ္ခ်က္ -မိတ္ဆက္ေပးသူဂိမ္းအေကာင့္ေမ့ၿပီး မျဖည့္ပါက ျပန္လည္ျဖည့္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။)

2. ၎ပ႐ိုမိုးရွင္းစတင္ခ်ိန္မွစ၍ အေကာင့္သစ္ဖြင့္သည့္ မန္ဘာဝင္တိုင္းကိုမန္ဘာအသစ္ဟု သတ္မွတ္သည္။

3. ၎ပ႐ိုမိုးရွင္း တြက္ခ်က္ရာတြင္ JDBYG မွာရွိတဲ့ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ၿပီး  မန္ဘာသစ္ရဲ႕တစ္ပတ္အတြင္း ရႉံးမွတ္ေပၚမူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ - တစ္ပတ္အတြင္းထုတ္ေငြ ႏွင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းပါဝင္ကစားထားသည့္ ရႉံးမွတ္ ေတြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္မဟုတ္ပါ။)

4. မိတ္ဆက္ေပးေသာ မန္ဘာဝင္အသစ္၏ ရႉံးမွတ္ 10% ကို မိတ္ဆက္သူမွ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

5.ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုရက္တစ္ႀကိမ္ လစဥ္ ႀကိမ္ တြက္ခ်က္ေပးသည္။ဆုေငြမ်ားကို အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္းတြင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ 16:00:00 တြင္ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။

6. ၎ပ႐ိုမိုးရွင္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္အနိမ့္ဆုံးရယူသည့္ဆုေငြမွာ 50 မွတ္(မန္ဘာသစ္၏ ရႉံးမွတ္ 500 မွတ္)ျဖစ္ၿပီး၊ သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ေသာမန္ဘာမ်ားကိုဆုမ်ားေပးပိုမည္မဟုတ္ပါ။ ပထမအႀကိမ္တြင္ အမွတ္မျပည့္မွီေသာမန္ဘာသစ္၏ ရႉံးမွတ္ မ်ားကိုဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

   ဥပမာျပဇယား။     ။

မန္ဘာအသစ္

(JDBYG မွဂိမ္းအားလုံး)
စုစုေပါင္းရႉံးမွတ္

ရာခိုင္ႏူန္

မိတ္ဆက္သူဘက္
မွရမည့္အမွတ္

မွတ္ခ်က္

A

500

10% 

50

(ကစားရန္မလို)ခ်က္ခ်င္းအမွတ္ထုတ္ႏိူင္သည္။

B

490

10% 

49

သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ပါ။(ဆုေငြမ်ားမရယူႏိုင္ပါ။)


🚨🚨🚨 
ဤပရိုမိုးရွင္းကို
JDBYG မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ 🚨🚨🚨

ပရို္မိုးရွင္းမယူခင္ ပရိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုဖတ္ေပးၾကပါရန္

သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

⛔️ JDBYG သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ Livechat (သို႔) Viber official channel သာရွိပါသည္ ။ Viber ဖုန္းနံပါတ္မွာလည္း  09 899 988 776တစ္ခုတည္းသာရွိပါသည္ ။
⛔️ ယခုအခါ ယခင္ Viber  ႏွင့္ Call Center ဖုန္းနံပါတ္ 09-777400832 နံပါတ္အစား 09-899988776 Viber  ႏွင့္ 09-788082333 နံပါတ္အားေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

⛔️မသမာသူတစ္စုမွ Facebook ႏွင့္ Viber တို႔တြင္ JDBYG အေယာင္ေဆာင္ကာ မွတ္ပံုတင္ေတာင္းခံၿခင္း ၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္းခံၿခင္း ၊ အေကာင့္ေပးကာ ေငြသြင္းခိုင္းၿခင္း မ်ား ၿဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္

⛔️ ထို႔ေၾကာင့္ JDBYG မွသတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္ေနရာမ်ားမွသာဆက္သြယ္ၾကပါရန္ႏွင့္ အၿခားေနရာမွဆက္သြယ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ၿပႆနာမ်ားကို လံုးဝ တာဝန္ယူေၿဖရွင္း ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသတိေပးႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္ ။ 

⛔️
 ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားရွင့္ ဂိမ္းမွႏိုင္မွတ္ 5,000 မွတ္ႏွင့္ အထက္အႏိုင္ရရွိပါက ေငြထုတ္ခ်ိန္တြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ခ်ိန္က ခ်ိတ္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဖုန္းဆက္၍ ဂိမ္းအေကာင့္ပိုင္ရွင္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳပါမည္ (သို႔မဟုတ္ ) ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ထားေသာဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္  JDBYG ၏  Viber သို႔ဆက္သြယ္၍ အမွတ္ထုတ္ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရပါမည္ ။

လူလိမ္ Viber ႏွင့္ Facebook page မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပေပးသြားပါမည္

Facebook : https://www.facebook.com/JDBYG-108634537196545/

လူလိမ္ Viber နံပါတ္ : 09977091126

လူလိမ္ Viber နံပါတ္ : 09696568384

လူလိမ္ Viber နံပါတ္ : 09263702794


 

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္းနံပါတ္

 09-899988776

ဖုန္းနံပါတ္

 09-788082333

ေဒါင္းလုဒ္


IOS - Installation

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ျပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ screen ကိုေလွ်ာ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Android - Installation

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ ညာဘက္မီႏူးကိုေရြးခ်ယ္ပါ

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ